Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 13 2017

2156 598d 500
Reposted fromwyimaginowana-iguana wyimaginowana-iguana viatfu tfu
2639 2fbb 500
1985 718a 500
Reposted frompoprostujakub poprostujakub viatfu tfu
LEGO "when you visit your grandma"
Reposted fromPaseroVirus PaseroVirus viatfu tfu
2324 0009 500
Reposted fromgrzegorzvii grzegorzvii viatfu tfu
3869 d97d 500
Reposted fromtfu tfu
9209 117c 500
Reposted fromliveindarkness liveindarkness viasucznik sucznik
2148 4378 500
Reposted fromdreptak dreptak viamarkotna markotna

Kiedy osoba, którą kochasz, milczy, jest to najsilniejszy rodzaj bólu jaki ktokolwiek może Ci zadać. O tej sile świadczy chociażby fakt, że nie masz możliwości obrony - musisz po prostu czuć i pomału w tym bólu umierać.

  — inanutshell.soup.
  Reposted frominanutshell inanutshell viamarkotna markotna
  0901 44a1
  Reposted fromjalu jalu viapl pl
  Jest jednym z mężczyzn, przez których płakałam i zarazem jedynym, do którego nie miałam o to żalu. Nie zasłużył na to aby wiedzieć, że go kocham.
  — J. L. Wiśniewski
  Reposted fromchrzrzrz chrzrzrz viamarkotna markotna
  7526 597c 500
  Reposted fromAmericanlover Americanlover viamarkotna markotna

  August 11 2017

  4722 07dd
  Reposted fromtfu tfu
  7164 0b39
  Reposted fromtfu tfu
  Reposted fromFlau Flau viatfu tfu
  6457 618b 500
  The cycle of life and death continues
  Reposted frompankamien pankamien viatfu tfu
  7697 093c
  Reposted fromtfu tfu
  2485 67a2 500
  dear diary
  Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie viatfu tfu
  Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
  Could not load more posts
  Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
  Just a second, loading more posts...
  You've reached the end.

  Don't be the product, buy the product!

  Schweinderl